möte om
vårdplanering.

Grunden för en vårdplanering påbörjas redan innan vårdplaneringsmötet äger rum. Redan här bör man tänka igenom planeringen i sin helhet för att kunna definiera vad som är viktigt inför mötet, under mötet och efter mötet. Det handlar om att ha ett tydligt syfte, involvera rätt professioner och närstående och att sätta patienten i fokus för sin egen vård.

Rent praktiskt sker en stor del av vårdplaneringen i systemstödet Meddix. Det är därför viktigt att informationen där är korrekt och uppdaterad. Läs mer om vad som behöver finnas i Meddix under länkar.

I detta avsnitt kommer du få lära dig mer om viktiga moment innan, under och efter ett vårdplaneringsmöte.

Hur skapas goda förutsättningar?

Det är flera aktiviteter som behöver göras i rätt ordning för att skapa goda förutsättningar för en bra vårdplanering. Vad behöver göras när?

1 av
Fastställa att behov av vårdplanering finns
Koordinera och planera patientens hemresa
Beskriva syftet med vårdplaneringsmötet
Säkerställa samtycke från patienten gällande vårdplanering
Säkerställ att Aktiviteter i dagligt liv (ADL-status) med tillhörande svar finns och är aktuella i Meddix
Placera patienten centralt så att hen hör och ser bra
Informera patient och närstående om tid och plats för mötet
Tydliggör och dokumentera ansvarsfördelningen mellan alla deltagare
Presentera deltagarna för varandra
Beskriva patientens vårdtid i vårdplanen
Skapa utrymme för patienten att beskriva sitt perspektiv
Använd närstående som ett stöd för patienten och för dig
Sammanfatta vad ni tillsammans kommit fram till
Följ upp funktions- och aktivitetsförmåga i hemmiljön
Identifiera vilka som behöver involveras

Dra aktiviteten ovan till rätt kolumn

Innan
Under
Efter
Starta