Läkemedelsgenomgångar för äldre

Vad kan du om läkemedelsgenomgångar? Möt Harriet och fundera på när enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras och testa dina kunskaper. Starta patientfallet eller testet.

Lär dig mer genom att gå Socialstyrelsens webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Den riktar sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal. Informationsfilmen ger dig ett prov på vad den innehåller.

Patientfall

 • Harriet

  Harriet har tablettbehandlad hypertoni och en känd hjärtsvikt, NYHA grad 3. Hon bor hemma och har idag blivit alltmer andfådd, och inkommer nu med ambulans till medicinakuten. Under början av transporten var hon ordentligt andningspåverkad men förbättrades något med hjälp av inhalationer och syrgasbehandling.

  När hon kommer till akutmottagningen har hon bara en måttlig dyspné, men är förvirrad och kan inte beskriva vad som hänt. Hon säger att hon har svårt att få luft men att hon inte har ont i bröstet. Hon säger att hon har många läkemedel som kommer i påsar. Hon vet inte själv vilka, men hon har med sig påsarna och visar upp.

  86 år

  Dyspné

  Akuten och vårdavdelning

 • När ska en enkel läkemedelsgenomgång göras?

  Enligt Socialstyrelsens föreskrift SoSFS 2012:9 ska följande personer erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång:
  • Patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel.
  • Patienter som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

  Detta ska ske vid
  • besök hos läkare i öppen vård
  • inskrivning i sluten vård
  • påbörjad hemsjukvård
  • inflyttning i särskilt boende

  En enkel läkemedelsgenomgång kan övergripande beskrivas som en, under läkares ansvar, kartläggning så långt möjligt av en patients ordinerade och använda läkemedel, inklusive natur- och växtbaserade läkemedel.

  Syftet är att bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamåls- enlig och säker samt identifiera, dokumentera och åtgärda uppenbara läkemedelsrelaterade problem. Ett mål är att skapa en uppdaterad och så långt möjligt korrekt läkemedelslista.

  När patienten inskrivs i annan vårdform.

  En gång per år om patienten är >75 år, har fler än fem läkemedel och är inskriven i särskilt boende eller hemsjukvård.

  En enkel läkemedelsgenomgång görs först när patienten ligger inne och man får bättre koll på vilka läkemedel hon tar.

 • En enkel läkemedelsgenomgång

  Du gör en enkel läkemedelsgenomgång eftersom Harriet byter vårdform och kommer in till slutenvårdens akutmottagning. Harriet har med sig sina påsar med läkemedel och du upprättar läkemedelslistan utifrån dem. Läkemedelslistan får här anses vara korrekt.

  Aktuella läkemedel:
  Mixt. Laktulos (laktulos) 670 mg/ml 20 ml x1
  T. Alvedon (paracetamol) 500 mg 1 tn vb
  T. Furix (furosemid) 40 mg x1
  T. Imovane (zopiklon) 7,5 mg tn
  T. Metoprolol depot (metoprolol) 100 mg x1
  T. Diklofenak 25 mg 1x3

  Du identifierar ett tydligt läkemedelsrelaterat problem redan på en gång, nämligen att Harriet har fått behandling med diklofenak som sannolikt har förvärrat hennes hjärtsvikt, eftersom den diuretiska effekten av loop diuretika kan försämras vid samtidig användning av NSAID preparat.

  Du sätter ut det direkt och vid inläggning planerar du för en fördjupad läkemedelsgenomgång på avdelningen dagen efter. Det finns åtminstone ett ytterligare misstänkt läkemedelsrelaterat problem kvar, nämligen att Harriet inte verkar ha en optimal behandling för sin hjärtsvikt. Inför natten får hon Furix (furosemid) intravenöst, så får man ta ställning till utökad hjärtsviktsbehandling vid morgonronden.

 • När ska en fördjupad läkemedelsgenomgång göras?

  En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas till patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke om sådana problem.

  Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång är det lämpligt att gå igenom nedanstående frågor.

  Frågor för varje sjukdom eller tillstånd
  • Har behandlingsmålet uppnåtts?
  • Är befintlig läkemedelsbehandling den mest lämpliga?
  • Kan icke-farmakologisk behandling – enbart eller som komplement till läkemedel – vara lämplig?
  • Har patienten någon sjukdom eller något tillstånd som saknar behandling?

  Frågor för varje läkemedel
  • Finns en aktuell indikation, kontraindikationer eller biverkningar?
  • Har behandlingsmål uppnåtts, är läkemedlet lämpligt för just denna patient?
  • Hur stor är nyttan med läkemedlet, står behandlingseffekten i rimlig proportion till potentiella eller befintliga biverkningar?
  • Är behandlingsregim adekvat, är doseringen av läkemedlet adekvat i förhållande till patientens ålder och fysiologiska funktioner?

  Frågor om läkemedelsanvändningen i sin helhet
  • Förekommer det dubbelanvändning?
  • Finns det kombinationer som kan leda till allvarliga läkemedelsinteraktioner?

  Alltid efter en enkel läkemedelsgenomgång.

  Den fördjupade läkemedelsgenomgången görs innan den enkla.

  När ett läkemedelsrelaterat problem finns kvar efter en enkel läkemedelsgenomgång.

 • En fördjupad läkemedelsgenomgång

  Vid den fördjupade läkemedelsgenomgången visar det sig att Harriet för flera år sedan haft behandling med ACE-hämmare, men att detta sattes ut pga lågt blodtryck.

  Harriet har nu ett blodtryck på 135/75 och hjärtfrekvens på 50. Du väljer därför att trappa ut betablockaden och sätta in ACE-hämmare igen. Diklofenak är borttaget redan på akuten och fortsatt behov av Diklofenak saknas.

  Harriet står på Laktulos utan någon klar indikation, hon tror själv att det var för att hon tidigare hade besvär med förstoppning när hon fick starka värktabletter under en period.

  Numera har hon oftast diarré. Du sätter ut Laktulos eftersom hon inte längre har någon indikation och även fått biverkningar.

  Harriet förbättras under några vårddygn med Furix i injektionsform, och skrivs sedan åter ut till hemmet med ett återbesök till hjärtsviktsmottagning efter 2 veckor för att om möjligt fortsätta upptitrering av ACE-hämmare.

  Starta om fallet

Testa dina kunskaper

Testa dina kunskaper!

Starta testet

Question

Du fick rätt på 0 av 15 frågor.

Lär dig mer genom att gå Socialstyrelsen webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre.

Ämnesområden

Följande ämnesområden kan du behöva läsa på mer om:

Kapitel i utbildningen

Du finner dessa ämnen i följande kapitel:

Enkel läkemedelsgenomgång

Vikten av delaktighet

Ansvar för enkel läkemedelsgenomgång

IVAN

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Vikten av tydlig information till patienten

ELSA

Utsättning av läkemedel

Omvärdering av läkemedelsbehandling

När kan icke-farmakologiska läkemedel vara ett alternativ

NADIA

Enklare läkemedelsrelaterade problem

Symtomskattning

SVEA

Vanliga läkemedel för äldre

Indikatorer

ERIK
Starta om testet